slider1
slider3
slider2

Ugdymo organizavimas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2020-2021 M.M.

Pamokų laikas

12.25 – 13.10
13.15 – 14.00
14.05 – 14.50
14.55 – 15.40
15.55 – 16.40
16.45 – 17.30
17.35 – 18.20
18.25 – 19.10
19.15 – 20.00

Mokslo metų trukmė

Mokslo metų pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 diena.
Mokomąjį procesą visi mokiniai baigia 2021 m. gegužės 31 dieną.
Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

I pusmetis – nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 gruodžio 31 d.
II pusmetis – nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.

Pamokų tvarkaraščiai sudaromi atsižvelgiant į ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų darbo organizavimą.

Mokinių atostogos

Rudens – 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.,
pamokos prasideda lapkričio 2 d.

Žiemos (Kalėdų)  – 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.,
pamokos prasideda sausio 6 d.

Žiemos – 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.,
pamokos prasideda vasario 22 d.

Pavasario (Velykų) – 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.,
pamokos prasideda balandžio 12 d.

Mokinių atostogų metu, šeštadieniais ir sekmadieniais vykdoma mokinių kūrybinė, kultūrinė, koncertinė, pažintinė, praktinė ir kita veikla, siejama su mokyklos tikslais, mokinių mokymosi poreikiais.

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti ankstyvojo neformaliojo ugdymo ir 1-4 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 5-8 klasių ir kryptingo muzikavimo neformalaus ugdymo mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ir mokyklai negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse mokyklos aplinkose į mokyklą mokiniai gali nevykti. Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymas organizuojamas mokyklos pasirinkta forma. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesas gali būti koreguojamas, t. y. trumpinamos pamokos, organizuojamos kitose aplinkose, priimami ir kiti ugdymo proceso organizavimo sprendimai, kuriuos lemia konkrečios mokyklos aplinka. Mokymosi patalpose oro temperatūra turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), nustatytus mikroklimato reikalavimus.

Apie neatvykimą į pamokas, mokinio ligą, ypač apie sprendimą nebelankyti muzikos mokyklos, mokinio tėvai (globėjai) turi pranešti mokyklos administracijai ir specialybės mokytojui. (Mokyklos mob. tel. +370 655 91645, el. paštas mm1@muzika.siauliai.lm.lt).

Nusprendus nebelankyti muzikos mokyklos, mokinio tėvai (globėjai) turi skubiai atvykti į mokyklą ir parašyti prašymą dėl išbraukimo iš mokinių sąrašo.

Informacija atnaujinta — 2020/10/19 | << ATGAL
© 2021 mir.lt