slider1
slider3
slider2

Istorija ir tradicijos

Šiaulių 1-oji muzikos mokykla įsteigta 1948 m. Tuomet vyriausybės nutarimu prie Šiaulių muzikos mokyklos įkurta septynmetė muzikos mokykla, o vasario 28d. pirmojo direktoriaus Jono Byros įsakymu paskirti pirmieji dėstytojai. Mokykloje fortepijono ir styginių instrumentų specialybės mokėsi apie 100 vaikų: 29 buvo perkelti iš vidurinės muzikos mokyklos (iki 14 metų) ir naujai priimtas 71 mokinys. Mokyklos patalpos buvo Vilniaus ir Vasario 16-osios gatvių kampe esančiame pastate (kartu su vidurine muzikos mokykla). Į pedagoginį darbą šioje mokykloje įsijungė Izolda Repšytė – Laurinčiukienė (fortepijonas), Viktoras Jauniškis (smuikas), Margarita Dvarionaitė (fortepijonas). Nuo 1954 m. rudens kolektyvą papildė gabūs pianistai Tesa Jackevičiūtė – Juodelienė, Gytis ir Dainius Trinkūnai, Olga Gusakova, teoretinių disciplinų dėstytojai Anicetas Arminas, Jadvyga Steckaitė.

1958 m. septynmetė muzikos mokykla žengia savarankiškumo link – skiriamas mokymo dalies vedėjo etatas (O.Gusakova). Tuo laikotarpiu daugėja moksleivių, plečiamas pedagogų kolektyvas, kuriame dirba Florijonas Anusauskas, Andrius Povilaitis, Veronika Vitaitė, Domas ir Liudas Andruliai, Valerija Ruzgaitienė. Visi šie ir kiti pedagogai atidavė dalį savo gyvenimo mokiniams ir mokyklai, jų paruošti mokiniai toliau tęsė muzikos studijas, dirba respublikos meniniuose kolektyvuose, muzikos mokymo įstaigose.

Nuo 1961 metų Septynmetė muzikos mokykla keičia pavadinimą – į „Vaikų muzikos mokykla“, o 1967 metais suteikiamos patalpos Kražių g.15, ir Vaikų muzikos mokykla visiškai atsiskiria nuo muzikos mokyklos (technikumo).

Iki 1990 metų vaikų muzikos mokykla buvo vienintelė tokio pobūdžio įstaiga Šiauliuose. Įsikūrus vaikų muzikos mokyklai prie Šiaulių konservatorijos, bei įsteigus 2-ąją muzikos mokyklą, kurios pagrindas pietiniame miesto rajone buvęs mūsų mokyklos filialas, 1992 metais mokyklos pavadinimas vėl keičiamas – 1-oji muzikos mokykla. 1997 metais patalpas Kražių g. 15 grąžinus buvusiems savininkams, mokykla dar kartą perkeliama – į Trakų g. 43 (buvusio”Verpsto” administracijos pastato III-IV aukštai).

Mokyklos vizija:

Patraukli mokykla, profesionalų muzikinį ugdymą siejanti su visapusišku žmogaus muzikiniu auklėjimu, ruošianti vaikus gyvenimui besikeičiančioje visuomenėje.

Mokyklos misija:

 • teikti kokybišką, FŠP muzikinį ugdymą, atskleidžiant ir lavinant prigimtinius vaiko talentus ir gebėjimus, paremtus bendražmogiškųjų vertybių formavimu bei puoselėjimu visapusiškai išprususios asmenybės auginimo link.

Mokyklos filosofija:

 • Kiekvienas vaikas pripažįstamas kaip asmenybė ir vertybė. Pedagogas – kvalifikuotas specialistas, sugebantis ir padedantis atsiskleisti kiekvieno vaiko asmenybei. Tėvai – aktyvūs pagalbininkai vaikų ugdymo procese.

Mokyklos tikslai:

 • Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

 • Perteikti mokiniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus, ugdyti jo tautinę savimonę, dorovines, estetines nuostatas.

Mokyklos uždaviniai:

 • Ugdyti asmens individualybę, padėti atskleisti kūrybines galias.

 • Tenkinti mokinių poreikį muzikuoti, išreikšti save, sudaryti galimybę įdomiai, turiningai leisti laisvalaikį.

 • Skatinti gabiausius mokinius tolesniam muzikos mokymuisi aukštosiose muzikos mokymo įstaigose.

 • Plėtoti muzikinę švietėjišką veiklą ir meninę labdarą.

 • Teikti metodinę paramą ir konsultuoti bendrojo lavinimo mokyklų muzikos mokytojus, ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogus.

Mokyklos funkcijos:

 • Formuoti, įgyvendinti mokinių ugdymo turinį, rengiamą Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduotomis trumpalaikėmis ir ilgalaikėmis kryptingo meninio ugdymo programomis.

 • Sudaryti sąlygas taikyti įgytas žinias, mokėjimus, įgūdžius įstaigose, miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose.

 • Teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniui, siekiant užtikrinti jo teisę į mokslą bei saugumą mokykloje.

 • Kurti mokyklą kaip vietos bendruomenės kultūros židinį.

 • Vykdyti papildomojo muzikinio ugdymo pasiekimų tikrinimą pusmečio atsiskaitymų metu, keliamuosius ir baigiamuosius egzaminus.

 • Teikti informaciją miesto visuomenei apie mokyklos galimybes.

Informacija atnaujinta — 2017/10/18 | << ATGAL
© 2024 mir.lt
Uždaryti valdymą