slider1
slider3
slider2

Ugdymo organizavimas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2023-2024 M.M.

Pamokų laikas

12.25 – 13.10
13.15 – 14.00
14.05 – 14.50
14.55 – 15.40
15.55 – 16.40
16.45 – 17.30
17.35 – 18.20
18.25 – 19.10
19.15 – 20.00

Mokslo metų trukmė

Mokslo metų pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 diena.
Mokomąjį procesą visi mokiniai baigia 2024 m. gegužės 31 dieną.
Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

I pusmetis – nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 gruodžio 31 d.
II pusmetis – nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gegužės 31 d.

Pamokų tvarkaraščiai sudaromi atsižvelgiant į ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų darbo organizavimą.

Mokinių atostogos

Rudens – 2023 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.,
pamokos prasideda lapkričio 6 d.

Žiemos (Kalėdų)  – 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.,
pamokos prasideda sausio 8 d.

Žiemos – 2024 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.,
pamokos prasideda vasario 26 d.

Pavasario (Velykų) – 2024 m. balandžio 2 d. – balandžio 5 d.,
pamokos prasideda balandžio 8 d.

Mokinių atostogų metu, šeštadieniais ir sekmadieniais vykdoma mokinių kūrybinė, kultūrinė, koncertinė, pažintinė, praktinė ir kita veikla, siejama su mokyklos tikslais, mokinių mokymosi poreikiais.

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti ankstyvojo neformaliojo ugdymo ir 1-4 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 5-8 klasių ir kryptingo muzikavimo neformalaus ugdymo mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ir mokyklai negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse mokyklos aplinkose į mokyklą mokiniai gali nevykti. Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymas organizuojamas mokyklos pasirinkta forma. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesas gali būti koreguojamas, t. y. trumpinamos pamokos, organizuojamos kitose aplinkose, priimami ir kiti ugdymo proceso organizavimo sprendimai, kuriuos lemia konkrečios mokyklos aplinka. Mokymosi patalpose oro temperatūra turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), nustatytus mikroklimato reikalavimus.

Apie neatvykimą į pamokas, mokinio ligą, ypač apie sprendimą nebelankyti muzikos mokyklos, mokinio tėvai (globėjai) turi pranešti mokyklos administracijai ir specialybės mokytojui. (Mokyklos mob. tel. +370 655 91645, el. paštas mm1@muzika.siauliai.lm.lt).

Nusprendus nebelankyti muzikos mokyklos, mokinio tėvai (globėjai) turi skubiai atvykti į mokyklą ir parašyti prašymą dėl išbraukimo iš mokinių sąrašo.

Informacija atnaujinta — 2023/10/03 | << ATGAL
© 2024 mir.lt
Uždaryti valdymą