slider1
slider3
slider2

Ugdymo organizavimas

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2022-2023 M.M.

Pamokų laikas

12.25 – 13.10
13.15 – 14.00
14.05 – 14.50
14.55 – 15.40
15.55 – 16.40
16.45 – 17.30
17.35 – 18.20
18.25 – 19.10
19.15 – 20.00

Mokslo metų trukmė

Mokslo metų pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 diena.
Mokomąjį procesą visi mokiniai baigia 2023 m. gegužės 31 dieną.
Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

I pusmetis – nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2022 gruodžio 31 d.
II pusmetis – nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gegužės 31 d.

Pamokų tvarkaraščiai sudaromi atsižvelgiant į ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų darbo organizavimą.

Mokinių atostogos

Rudens – 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.,
pamokos prasideda lapkričio 7 d.

Žiemos (Kalėdų)  – 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.,
pamokos prasideda sausio 9 d.

Žiemos – 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.,
pamokos prasideda vasario 20 d.

Pavasario (Velykų) – 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.,
pamokos prasideda balandžio 17 d.

Mokinių atostogų metu, šeštadieniais ir sekmadieniais vykdoma mokinių kūrybinė, kultūrinė, koncertinė, pažintinė, praktinė ir kita veikla, siejama su mokyklos tikslais, mokinių mokymosi poreikiais.

Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti ankstyvojo neformaliojo ugdymo ir 1-4 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 5-8 klasių ir kryptingo muzikavimo neformalaus ugdymo mokiniai. Oro temperatūrai esant 30 °C ar aukštesnei ir mokyklai negalint užtikrinti ugdymo proceso organizavimo vėsesnėse mokyklos aplinkose į mokyklą mokiniai gali nevykti. Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymas organizuojamas mokyklos pasirinkta forma. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesas gali būti koreguojamas, t. y. trumpinamos pamokos, organizuojamos kitose aplinkose, priimami ir kiti ugdymo proceso organizavimo sprendimai, kuriuos lemia konkrečios mokyklos aplinka. Mokymosi patalpose oro temperatūra turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), nustatytus mikroklimato reikalavimus.

Apie neatvykimą į pamokas, mokinio ligą, ypač apie sprendimą nebelankyti muzikos mokyklos, mokinio tėvai (globėjai) turi pranešti mokyklos administracijai ir specialybės mokytojui. (Mokyklos mob. tel. +370 655 91645, el. paštas mm1@muzika.siauliai.lm.lt).

Nusprendus nebelankyti muzikos mokyklos, mokinio tėvai (globėjai) turi skubiai atvykti į mokyklą ir parašyti prašymą dėl išbraukimo iš mokinių sąrašo.

Informacija atnaujinta — 2022/11/15 | << ATGAL
© 2023 mir.lt